Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụChức năng:

      Trung tâm có chức năng thông tin và thư viện phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường.

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng và trình hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển công tác thông tin thư viện theo hướng hiện đại.
  • Quản trị Website và khai thác có hiệu quả hệ thống internet của nhà trường.
  • Thu thập, bổ sung, xử lý, bảo quản tài liệu sách báo và các trang thiết bị trong Thư viện. Xây dựng hệ thống tra cứu điện tử, tổ chức phục vụ bạn đọc khai thác các tài liệu có hiệu quả.
  • Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý và phục vụ tài liệu có hiệu quả. Thu nhận các ấn phẩm do trường xuất bản: các luận án tiến sĩ, thạc sĩ, khoá luận, sách, báo, tạp chí, tài liệu hội nghị, hội thảo khoa học, các đề tài nghiên cứu các cấp đã được nghiệm thu, các nguồn tư liệu khác của cán bộ và sinh viên nhà trường.
  • Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, nghiệp vụ với thư viện các trường Đại học trong và ngoài nước.
  • Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm.
  • Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của hiệu trưởng.
administrator