Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ1. Chức năng

Tham mưu cho Trưởng phòng các công tác hoạt động của thư viện.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức quản lý và khai thác hệ thống tư liệu trong thư viện của nhà trường;

- Trao đổi kinh nghiệm quản lý, nghiệp vụ thư viện với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho giảng viên và người học sử dụng các nguồn tư liệu;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng cho cán bộ thư viện;

- Tổ chức, quản lý hoạt động của Nhà sách kinh tế;

- Tổ chức quản lý, đánh giá cán bộnhân viên theo quy định; quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị theo sự phân cấp của Trường;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Administrator