Giới thiệu » Danh bạ điện thoại

Đội ngũ cán bộ


Hiện nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm Thông tin - Thư viện bao gồm 15 đồng chí. Trong đó, có 5 thạc sĩ, 02 học viên cao học và 08 cử nhân, được chia làm 03 tổ: Tổ Công nghệ Thông tin gồm 04 đồng chí; Tổ Lưu hành gồm 08 đồng chí, Tổ Nghiệp vụ gồm 03 đồng chí.


STT

Họ và tên

Tổ /Nhiệm vụ

1

PGS.TS Trương Tấn Quân
Giám đốc Trung tâm
ĐTCQ: 02343691111
ĐTDD: 0914156689
E-mail:
ttquan@hce.edu.vn

Phó Hiệu trưởng; Giám đốc Trung tâm
Nhiệm vụ:

- Lãnh đạo công việc chung của đơn vị

- Xây dựng kế hoạch phát triển cho Trung tâm

- Quản lý tài sản, thiết bị của đơn vị.

2

Th.s Đặng Xuân Trí
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343938449
ĐTDD: 0905106386
E-mail: tridx@hce.edu.vn

- Tổ trưởng Tổ CNTT

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT vào tình hình thực tế của nhà trường.

3

Th.s Hồ Ngọc Duy
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343938449
ĐTDD: 0935055135
Email: hongocduy@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ CNTT

- Quản trị hệ thống mạng, mạng wifi của trường;

- Các ứng dụng CNTT.

- Quản trị website thư viện, thư viện số; tài nguyên số

- Quản trị phần mềm thư viện.

4

Th.s Nguyễn Đức Phương
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343938449
ĐTDD: 0988.797681
E-mail: phuongnguyen@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ CNTT

- Biên tập viên Website.

5

Th.s Lâm Hoàng My
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343835056
ĐTDD: 0979771312
E-mail: lhmy@hce.edu.vn

- Tổ trưởng Tổ Lưu hành.

- Phòng Quốc văn;

Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về kế hoạch phát triển Thư viện;

- Phụ trách cho đọc giả mượn, trả và gia hạn tài liệu, làm thẻ thư viện.

6

CN. Nguyễn Bá Hưng
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343691197
ĐTDD: 0774595676
E-mail: nbhung@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Nghiệp vụ.

- Biên mục tài liệu

 

 

 

7

CN. Phạm Trần Hồng Phúc
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343883953
ĐTDD: 0932500142
E-mail: pthphuc@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Lưu hành.

Phòng Tài liệu nội sinh.

- Phụ trách phòng đọc tự chọn sách, báo, tạp chí, khóa luận,..,và máy Photocopy.

8

 

CN. Thân Bá Tuấn
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343835056
ĐTDD: 0935199634
E-mail: tbtuan@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Lưu hành.

Phụ trách nhà sách Kinh tế.

9

CN. Lê Thị Phương
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343835056
ĐTDD: 0773413136
Email: ltphuong@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Lưu hành.

- Phòng Tài liệu nội sinh.

- Phụ trách phòng đọc tự chọn sách, báo, tạp chí, khóa luận,..,và máy Photocopy.

10

CN. Trần Thị Hương Thảo
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343883953
ĐTDD: 0916922080
E-mail: tththao@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Lưu hành.

Phòng Ngoại văn và CSDL Khoa học.

11

CN. Lê Thị Thúy
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343883953
ĐTDD: 0905886631
E-mail: ltthuy@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Lưu hành.

- Phụ trách nhà sách Kinh tế.

12

CN. Hoàng Thi Kim Tuyến
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343691197
ĐTDD: 0394343161
Email: htktuyen@hce.edu.vn

- Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ.

Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về kế hoạch phát triển Thư viện;

- Biên mục tài liệu.

13

CN. Trần Thị Du
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343691197
ĐTDD: 0986698315
E-mail: ttdu@hce.edu.vn

- Thành viên Tổ Nghiệp vụ.

- Bổ sung tài liệu

14

CN. Trần Thị Thanh Tâm
Chuyên viên.
ĐTCQ: 02343883953
ĐTDD: 
0369464062

Email: ttttam@hce.edu.vn 

       

- Thành viên Tổ Lưu hành.

- Phụ trách cho đọc giả mượn, trả, gia hạn tài liệu.

- Làm thẻ thư viện.

 

 

 

          

 

 

Hồ Ngọc Duy