Giới thiệu » Giới thiệu chung

Giới thiệu tổng quan


Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Kinh tế có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của nhà trường. Ngày 04/01/2010, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Trung tâm Thông tin Thư viện trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Hành chính – Tổng hợp trực thuộc Đại học Kinh tế. Khi mới thành lập, Trung tâm gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, con người, kinh phí. Tới nay Trung tâm Thông tin – Thư viện có nhiều đổi mới: Được cải thiện về cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, vốn tài liệu thông tin khá phong phú, đa dạng nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu của nhà trường; Đội ngũ cán bộ của Trung tâm đã phát triển nhanh về số lượng, chất lượng được nâng cao được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.


       Địa chỉ liên hệ:
               Địa chỉ: Tầng 7 nhà B – Trường Đại học Kinh tế.
                              Phường An Cựu, Thành phố Huế.
               Điện thoại: 0543. 883. 953
               Email: thuvien@hce.edu.vn
               Website: http//www.lib.hce.edu.vn       
              

Cơ sở vật chất:

- Trung tâm TT-TV có tổng diện tích gần 1000 m2 gồm: các phòng Đọc, Mượn, phòng máy chủ và 2 phòng Internet.
-  Phòng đọc đã được trang bị máy lạnh, đủ điều kiện ánh sáng phục vụ cho việc tìm kiếm và đọc tài liệu.
- Phòng máy được trang bị 50 máy tính được kết nối internet.
- Vốn tài liệu:
+ Số bản sách quốc văn: 15.000.
+ Số bản sách ngoại văn: 2.000.
+ Báo và tạp chí: Trên  80 đầu.
+ Luận án, luận văn: 300 quyển.                                     
+ Khóa luận tốt nghiệp: 1.500 quyển.
+ Đề tài nghiên cứu khoa học:   
+ Kỷ yếu, hội thảo, hội nghị:
+ Các loại tài liệu khác:

Đội ngũ cán bộ:

- Đội ngũ cán bộ cũng được lớn mạnh từ số lượng 02 cán bộ khi mới thành lập, đến nay tổng số cán bộ nhân viên của Trung tâm: 9 người.
- Trình độ chuyên môn: 1 Ths; 6 ĐH; 2 CĐ.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm Thông tin Thư viện với công việc và số điện thoại như sau:

STT

Họ và tên

Phòng /Nhiệm vụ

Phạm Phương Trung
Giám đốc
ĐTCQ:0543883953
ĐTDD:0914249899
E-mail: trunghue199@hce.edu.vn

Giám đốc Trung tâm
Nhiệm vụ:

-Lãnh đạo công việc chung của đơn vị
-Xây dựng kế hoạch phát triển của thư viện
-Phụ trách tổ thông tin.
-Quản lý tài sản, thiết bị của đơn vị.

Trần Thị Du
Phó giám đốc
ĐTCQ:0543835056
ĐTDD:0986698315
E-mail: ttdu@hce.edu.vn

Phó giám đốc Trung tâm
Nhiệm vụ:

-Phụ trách tổ nghiệp vụ thư viện.
-Theo dõi ngày, giờ công.
-Giới thiệu sách mới.

Trần Thị Yến
Thư viện viên
ĐTCQ:0543835056
ĐTDD:01666299219
E-mail: ttyen@hce.edu.vn

- Phụ trách  tổ phục vụ bạn đọc; Quản lý và thực hiện các công việc: theo dõi, bổ sung, thanh lý số hóa tài liệu. 

Hoàng Thi Kim Tuyến
Thư viện viên
ĐTCQ:0543835056
ĐTDD:0169434161
Email: htktuyen@hce.edu.vn

- Phụ trách phòng đọc tự chọn sách, báo tạp chí  dành cho cán bộ, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học; Quản lý máy Photocoppy;

Thân Bá Tuấn
Thư viện viên
ĐTCQ:0543835056
ĐTDD:0935199634
E-mail: tbtuan@hce.edu.vn

- Phụ trách phòng đọc tự chọn sách, báo tạp chí  dành cho cán bộ, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học; Quản lý máy Photocoppy

Lâm Hoàng My
Thư viện viên
ĐTCQ:0543835056
ĐTDD:0979771312
E-mail: lhmy@hce.edu.vn

- Phụ trách phòng cho mượn sách dành cho cán bộ, giáo viên, sinh viên.

Nguyễn Đức Phương
Nhân viên:
ĐTCQ:0543883953
ĐTDD: 0988.797681
E-mail: phuongnguyen@hce.edu.vn

- Biên tập viên Website.

Hồ Ngọc Duy
Nhân viên:
ĐTCQ:0543883953
ĐTDD:0935055135
Email: hongocduy@hce.edu.vn

- Trực, quản lý phòng thực hành máy tính; Quản trị mạng thư viện.

Đặng Xuân Trí
Nhân viên:
ĐTCQ:0543883953
ĐTDD:0935271211
E-mail: tridx@hce.edu.vn

- Quản trị hệ thống mạng trường

10

 

 

 Trần Thị Hương Thảo
Nhân viên:
ĐTCQ:0543883953
ĐTDD:0916922080
E-mail: tththao@hce.edu.vn
 - Phụ trách nhà sách Kinh tế.

11

 

 

 Phạm Trần Hồng Phúc
Nhân viên:
ĐTCQ:0543883953
ĐTDD:0932500142
E-mail: hongphucpham@hce.edu.vn
 - Phụ trách phòng cho mượn sách dành cho cán bộ, giáo viên, sinh viên.

12

 

 

Nguyễn Văn Chương
Giảng viên
ĐTCQ:0543883953
ĐTDD:0914037538
E-mail: nvchuong@hce.edu.vn
 - Biên mục sách ngoại văn

13

 

 

Phan Văn Tưởng
Nhân viên
ĐTCQ:0543883953
ĐTDD:01224412124
E-mail: pvtuong@hce.edu.vn

 - Phụ trách Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và doanh nghiệp.
14 Lê Thị Phương
Nhân viên
ĐTCQ:0543883953
ĐTDD:01223413136
E-mail: ltphuong@hce.edu.vn
 - Phụ trách phòng đọc tự chọn sách, báo tạp chí  dành cho cán bộ, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học; Quản lý máy Photocoppy;
15 Trần Thị Thanh Tâm
Nhân viên
ĐTCQ:0543883953
ĐTDD:
E-mail: ttttam@hce.edu.vn
 - Phụ trách nhà sách Kinh tế.

 

Hồ Ngọc Duy