Hướng dẫn sử dụng » Thông tin

Hướng dẫn Elearning: Cấu hình khóa học mới và cách đăng kí thành viên của khóa học


Để đăng kí thành viên của khóa học thì Giảng viên phải cấu hình Cho phép/ Không cho phép thành viên đăng kí vào khóa học của mình. Cách cấu hình khóa học mới như sau:


Vào trang website Elearning: htt.hce.edu.vn/elearning và đăng nhập vào tài khoản của mình.

Bước 1: Chọn Các khóa học của tôi và chọn Khóa học của mình cần cấu hình.

Bước 2: Bật chế độ chỉnh sửa 

Bước 3: Chọn thành viên / Enrolment methods / Add methods/ Self Enrolment

Bước 4: Cấu hình 

Custom instance name: Sinh viên vui lòng nhập Pass của giáo viên cung cấp (Đây là phần giới thiệu của GV) 

+  Allow self enrolments:  Có

Enrolment key: Giáo viên vui lòng Đặt mật khẩu để add sinh viên vào khóa học. 

Use group enrolment keys: (Việc chọn CÓ/KHÔNG sẽ ảnh hưởng đến PASS cung cấp cho sinh viên) 

         - Có: Sau khi nhập password của GV cung cấp sẽ được ADD vào nhóm.( Pass của nhóm, Không phải là pass của Enrolment key 

               Nếu chọn CÓ ---> Giáo viên phải vào Phần nhóm để tạo ra các nhóm mà GV giảng dạy. Sau đó đặt Pass của Nhóm này và CUNG CẤP PASS này cho SV để vào nhóm ( Pass này khác với Pass Enrolment key ở trên)       

         - Không: Nhập Pass (Enrolment key) của GV cung cấp thì Sinh viên sẽ đc add vào khóa học ( Không có nhóm)

 

+  Default assigned role: Mặc định thành viên là student

+ Enrolment duration: Tích vào MỞ (GV để mặc định 0 ngày) 

+ Ngày bắt đầu: Không Tích vào 

+ Ngày kết thúc: Không tích vào 

 
Sau khi cấu hình khóa học xong thì chọn Add methods.
 
Vậy là khóa học đã được GV cấu hình xong, GV cấp mật khẩu vào khóa học đó cho SV của mình. Sinh viên vào đúng khóa học và nhập đúng mật khẩu mà GV cấp thì SV sẽ là thành viên của khóa học đó.