Hướng dẫn sử dụng » Thông tin
Hướng dẫn Elearning: Cấu hình khóa học mới và cách đăng kí thành viên của khóa học
Để đăng kí thành viên của khóa học thì Giảng viên phải cấu hình Cho phép/ Không cho phép thành viên đăng kí vào khóa học của mình. Cách cấu hình khóa học mới như sau:
Hướng dẫn Elearning: đăng kí/Yêu cầu mở khóa học mới
Để Đăng kí/ Yêu cầu mở khóa học mới GV thao tác như sau:
Hướng dẫn sử dụng Elearning
I. Elearning là gì?