Hướng dẫn sử dụng » Thư viện
 

Hướng dẫn sử dụng Website Tài nguyên số Dspace


Hiện nay, Trung tâm thông tin thư viện đã đưa Website Tài nguyên số Dspace vào sử dụng với địa chỉ: http://tainguyenso.hce.edu.vn


 

Website Tài nguyên số Dspace gồm 10 bộ sưu tập với số lượng 3.707 tài liệu ( số lượng được tính đến ngày 1.11.2017) cụ thể như sau: 

+  Bài báo khoa học: 22 tài liệu

+  Bài giảng:  28 tài liệu

+  Báo - Tạp chí:  28 tài liệu

+  Đề tài khoa học:  37 tài liệu

+  Giáo trình - Sách chuyên khảo:  7 tài liệu

+  Hội thảo khoa học - Chuyên đề:  4 tài liệu

+  Khóa luận tốt nghiệp:  2930 tài liệu

+  Luận án Tiến sĩ:  8 tài liệu

+  Luận văn Thạc sĩ:  637 tài liệu

+ Video:  6 tài liệu

Số lượng tài liệu này thuộc chuyên ngành kinh tế và do các cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc trường Đại học Kinh tế thực hiện.

Video Hướng dẫn

Hồ Ngọc Duy