Tài liệu điện tử » Luận văn
 Phát triển doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng /|cNguyễn Thị Minh Hạnh thực hiện; Hà Xuân Vấn hướng dẫn
 Tiêu đề  Phát triển doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng /|cNguyễn Thị Minh Hạnh thực hiện; Hà Xuân Vấn hướng dẫn
 Tác giả  Nguyễn Thị Minh Hạnh
 Mô tả  
 Tải về Tóm tắt: http://203.113.166.154:8081/Ebook/tbtuan/Khoaluantotnghiep/Dot2/Mucluc/33444.docx
Mục lục: http://203.113.166.154:8081/Ebook/tbtuan/Khoaluantotnghiep/Dot2/Tomtatnoidung/33444.docx
Nội dung: Bạn không có quyền download file
Danh mục tham khảo: http://203.113.166.154:8081/Ebook/tbtuan/Khoaluantotnghiep/Dot2/Danhmucthamkhao/33444.docx
 Ngày cập nhật  25/01/2011 16:29:51