Giới thiệu sách » Sách theo chuyên đề

Luật Song ngữ 

LUẬT SONG NGỮ

 

 

STT

TÊN SÁCH

NĂM XB

NHÀ XB

TÁC GiẢ

GIÁ

1

Luật nhà ở (Song ngữ Việt - Anh)

2008

NXB GT - VT

NXB GT - VT

         34,000

2

Luật đất đai (Song ngữ Việt - Anh)

2008

NXB GT - VT

Trần Thị Thu Hạnh

         57,000

3

Luật đầu tư  (Song ngữ  Việt - Anh)

2008

NXB GT - VT

NXB GT - VT

         23,000

4

Luật doanh nghiệp  (Song ngữ  Việt - Anh)

2008

NXB GT - VT

NXB GT - VT

         60,000

5

Luật lao động (Song ngữ  Việt - Anh)

2008

NXB GT - VT

NXB GT - VT

         41,000

6

Luật cạnh tranh và các văn bản mới (Song ngữ  Việt - Anh)

2008

NXB LĐ-XH

NXB LĐ-XH

         72,000

7

Luật bảo hiểm xã hội (Có hiệu lực 01-01-2007) (Song ngữ  V-A)

2008

NXB GT - VT

NXB GT - VT

         29,000

8

Luật đầu tư - Luật doanh nghiệp - Luật lao động - Luật BHXH
(Song ngữ Việt - Anh)

2008

NXB GT - VT

NXB GT - VT

       147,000

9

Luật kinh doanh bất động sản (Song ngữ: V-A)
(Có HL: 01-01-2007)

2008

NXB LĐ-XH

NXB LĐ-XH

         24,000

10

Luật xây dựng (Song ngữ: V-A)

2008

NXB LĐ-XH

NXB LĐ-XH

         39,000

11

Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành (Song ngữ V-A)

2007

NXB GT - VT

NXB GT - VT

       135,000

12

Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành (Song ngữ V-A)

2007

NXB GT - VT

NXB GT - VT

       130,000

13

Các VB PL về lao động của nước CHXHCN VN (Song ngữ V-A)

2007

NXB - Thống Kê

NXB - Thống Kê

         90,000

14

Luật đầu tư chung và luật doanh nghiệp thống nhất của nước Cộng Hoà XHCN VN  (Song ngữ Việt -Anh) có hiệu lực từ 01-07-2006

2006

NXB - Thống Kê

NXB - Thống Kê

         72,000

15

Bộ luật Dân sự mới 2005 và Bộ luật Tố tụng dân sự 2004
(song ngữ Việt -Anh)  Có hiệu lực 1/1/2006

2006

NXB - Thống Kê

NXB - Thống Kê

       185,000

16

Các văn bản pháp luật về cạnh tranh mới nhất của nước CHXHCN VN (song ngữ Việt - Anh)

2006

NXB LĐ-XH

NXB LĐ-XH

         58,000

17

Luật dân sự mới 2005 bộ luật tố tụng dân sự 2004 (có hiệu lực từ 01/01/2006) SN việt anh

2007

NXB - Thống Kê

NXB - Thống Kê

       220,000

18

Luật thương mại mới 2005 văn bản hướng dẫn thi hành của nước
Cộng Hoà XHCN VN (Song ngữ V-A) có hiệu lực từ 01-07-2006

2006

NXB LĐ-XH

NXB LĐ-XH

         69,000

 

Hồ Ngọc Duy