Thông báo
Danh mục sách mới Quý I/2019
Ngày 19/03/2019
Chào quý thầy cô và các bạn sinh viên,nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng gửi đến quý thầy cô và các bạn sinh viên danh mục sách mới vừa được bổ sung vào đầu tháng 3/ 2019(theo danh mục đính kèm).
STT Nhan đề Tác giả Năm XB SĐKCB SL
1 Từ điển Hồ Chí Minh học / Tạ, Ngọc Tấn 2017 Vđ 2948 - 2949. 2
2 Tại sao Mác đúng?: Sách tham khảo / Terry, Eagleton 2018 Vt 7052 - 7054. 3
3 Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề: Sách tham khảo / Vũ, Dương Ninh   Vt 7055 - 7056. 2
4 Lễ: Hạng, Cửu Vũ 2016 Vt 7057 - 7058. 2
5 Liên minh sai lầm: Edward, Miller 2016 Vt 7059 - 7060. 2
6 Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế: sách chuyên khảo / Vũ, Văn Hiền 2017 Vt 7061-7062. 2
7 Chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế đổi mới: , William H. Janeway 2017 Vt 7063-7064. 2
8 Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Trương, Giang Long 2017 Vt 7065-7066. 2
9 Công nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển trong giai đoạn tới / Nguyễn, Văn Phúc 2017 Vt 7067-7068. 2
10 70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ... [et al.]. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 2017 Vt 7069-7070. 2
11 Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam / Lê, Hữu Nghĩa 2017 Vt 7071-7072. 2
12 155 câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam / Mai, Quang Phấn 2017 Vv 11604 - 11605. 2
13 Xây dựng con người chính trị Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn, Văn Quang 2018 Vv 11606 - 11607. 2
14 Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta - Lý luận và thực tiễn / Vũ, Văn Phúc 2017 Vv 11608 - 11609. 2
15 Hỏi - đáp lịch sử các học thuyết kinh tế / Bùi, Ngọc Quỵnh 2017 Vv 11610 - 11611. 2
16 Chính sách tài khóa và chu kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam / Nguyễn, Thị Nguyệt 2017 Vv 11612 - 11613. 2
17 Sự chuyển biến của tình hình thế giới, khu vực và triển vọng của hai đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.   2017 Vv 11614 - 11615. 2
18 Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn, Thị Thúy 2017 Vv 11616 - 11617. 2
19 Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam: Lê, Quang Cảnh 2017 Vv 11618 - 11619. 2
20 Giải quyết hòa bình, tranh chấp biên giới, lãnh thổ: Lý thuyết và thực tiễn.   2017 Vv 11620 - 11621. 2
21 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, khối không chuyên ngành Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo 2018 Vv 11622- 11631. 10
22 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh /   2017 Vv 11632 - 11641. 10
23 Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn, Thắng Lợi 2017 Vv 11642 - 11643. 2
24 Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn, Trường Sơn 2017 Vv 11644 - 11645. 2
25 Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986 - 2016: Sách chuyên khảo / Lê, Viết Duyên 2017 Vv 11646 - 11647. 2
26 Lịch sử các học thuyết kinh tế / Mai, Ngọc Cường 2016 Vv 11648 - 11649. 2
27 Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay ( Nghiên cứu vùng duyên hải Nam Trung Bộ) / Phạm, Đi 2016 Vv 11650 - 11651. 2
28 Cách mạng công nghiệp 4.0 - Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam: Sách chuyên khảo / Trần, Thị Vân Hoa 2018 Vv 11652 - 11653. 2
29 Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.   2017 Vv 11654 - 11655. 2
30 Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác / Nguyễn, Bá Dương 2018 Vv 11656 - 11657. 2
31 Kinh tế học của khu vực công: Sách chuyên khảo / Bùi, Đại Dũng 2016 Vv 11658 - 11659. 2
32 Triết học Việt Nam - Tập 1: Triết học Việt Nam truyền thống / Nguyễn, Hùng Hậu 2017 Vv 11660 - 11661. 2
33 Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam / Vũ, Dương Huân 2018 Vv 11662 - 11663. 2
34 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin:   2017 Vv 11664 - 11673. 10
35 Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê, Mậu Hãn 2017 Vv 11674 - 11675. 2
36 Giới thiệu quyển I bộ " Tư bản" của Các Mác / Đ.I., Rôdenbe 2018 Vv 11676 - 11677. 2
37 Giới thiệu quyển II bộ " Tư bản" của Các Mác / Đ.I., Rôdenbe 2018 Vv 11678 - 11679. 2
38 Giới thiệu quyển III bộ " Tư bản" của Các Mác / Đ.I., Rôdenbe 2018 Vv 11680 - 11681. 2