Thông báo
Danh sách sinh viên nợ quá hạn tài liệu thư viện
Ngày 07/01/2019
Trung tâm Thông tin - Thư viện gửi thông báo đến các em sinh viên nợ quá hạn tài liệu của thư viện. Sau khi nhận được thông báo, đề nghị các em đến Trung tâm Thông tin - Thư viện để giải quyết.

TT

Họ tên

Mã sinh viên

Lớp

1

Nguyễn Thị Thoan

15K4121048

K49 KDNN

2

Phạm Văn Phú

15K4091044

K49 Marketing

3

Lê Thị Thanh Dung

15K4041021

K49A KDTM

4

Nguyễn Thị Cẩm Tú

15K4051157

K49A Kế toán

5

Trần Thị Hương

15K4051046

K49A Kế toán

6

Trần Duy Nguyên Anh

15K4051007

K49A Kế toán

7

Trương Công Vĩ

15K4131163

K49A Kiểm toán

8

Huyền Tôn Nữ Tú Phương

15K4091045

K49A Marketing

9

Phan Đoàn Thái Bảo

15K4031007

K49A QTNL

10

Hoàng Đăng Khoa

15K4031025

K49A QTNL

11

Trương Thuận

15K4131131

K49B Kiểm toán

12

Hoàng Thị Lan Mỹ Anh

15K4091002

K49B Marketing

13

Nguyễn Thị Bình

15K4071008

K49B TCNH

14

Nguyễn Thị Hoài Thương

15K4021176

K49D QTKD

15

Phạm Thanh Nhật

15K4021116

K49D QTKD

16

Đỗ Sang

15K4021144

K49D QTKD

17

Phạm Tiến Nhân

15K4021114

K49D QTKD

18

Trần Thị Kiều Oanh

15K4021128

K49D QTKD

19

Đào Thị Bảo Hiền

15K4021044

K49D QTKD

20

Nguyễn Văn Phố

15K4021130

K49D QTKD

21

Nguyễn Thị Ngọc Yến

15K4011299

K49E Kinh tế