Thông báo
Thông báo Về việc nộp Khóa luận của sinh viên khóa 47
Ngày 27/04/2017
Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo đến toàn thể sinh viên K47 (Hệ chính quy) " Về việc nộp Khóa luận cuối khóa ", nội dung như sau:

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRUNG TÂM TT-TV                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: …/TB-TT-TV                         Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2017

 

 THÔNG BÁO

Về việc nộp Khóa luận của sinh viên khóa 47

 

            Kính gửi:  -  Lãnh đạo các Khoa chuyên môn;

-       Toàn thể sinh viên khóa 47.

Căn cứ vào kế hoạch số 247/ĐHKT-ĐTĐH ngày 18/4/2017 về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 47 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế; để thực hiện công tác lưu trữ và bảo quản Khóa luận, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo đến các sinh viên K47 khi nộp Khóa luận phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

1. Bản in của Khóa luận phải được trình bày theo format đã được Nhà trường quy định. Sau khi bảo vệ trước Hội đồng, nội dung Khóa luận phải được chỉnh sửa theo ý kiến nhận xét của Hội đồng phản biện. Bản in Khóa luận này nộp về các Văn phòng Khoa.

2. File của Khóa luận xin gửi về Trung tâm Thông tin – Thư viện theo địa chỉ email: thuvien@hce.edu.vn. File của Khóa luận bao gồm: Trang bìa, mục lục, nội dung … và phải được đặt trong 1 folder ghi rõ lớp và họ tên. File Khóa luận phải trùng khớp với bản in Khóa luận.

3. Thời gian nộp: Từ ngày 09/5/2017 đến ngày 20/5/2017.

          Kính đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên khóa 47 thực hiện nội dung thông báo trên.

      Đề nghị các sinh viên nghiêm túc thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên. Nếu sinh viên nào không thực hiện đúng quy định thì sẽ không được cấp chứng nhận tốt nghiệp.

 

        Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC

   -Như trên;                                                                                  (đã ký)

   -Lưu TV.                                                                    Phạm Phương Trung