Thông báo
Thông báo về việc khảo sát hiệu quả học phần học kỳ II, năm học 2015 - 2016
Ngày 05/05/2016
Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần, nhà trường yêu cầu các bạn sinh viên tham gia trả lời phiếu khảo sát hiệu quả học phần học kỳ II, năm học 2015 - 2016. Các bạn hãy coi việc trả lời phiếu khảo sát là trách nhiệm (việc tham gia khảo sát có ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện) nhưng cũng là quyền lợi của mình.

Nhà trường rất mong các bạn nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra những đánh giá, phản hồi đồng thời cung cấp thông tin theo nội dung khảo sát một cách trung thực, khách quan và có trách nhiệm. Kết quả tổng hợp sẽ được gửi đến các đơn vị và giảng viên có liên quan để làm cơ sở cho việc cải tiến chất lượng giảng dạy. Nhà trường đảm bảo các thông tin cá nhân trong phiếu khảo sát (nếu có) hoàn toàn được bảo mật.

Thời hạn khảo sát: Từ 04/2016 đến 07/2016.

Click vào đây để xem hướng dẫn thực hiện khảo sát.

Yêu cầu các bạn sinh viên nghiêm túc thực hiện.