Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » Hệ thống kinh doanh
 Regional Economic Development : Analysis and Planning Strategy
 Tiêu đề  Regional Economic Development : Analysis and Planning Strategy
 Tác giả  Robert J. Stimson Roger R . Stough Brian H. Roberts
 NXB  Springer
 Năm XB  2006
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51