Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » KT Tài nguyên Môi trường
 Designing and Evaluating Value Added Services in Manufacturing E-Market Places
 Tiêu đề  Designing and Evaluating Value Added Services in Manufacturing E-Market Places
 Tác giả  Giovanni Perrone, Manfredi Bruccoleri, Paolo Renna
 NXB  Springer
 Năm XB  2005
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51