Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » KT Tài nguyên Môi trường
 International Business Geographry: case studes of corpora te firms
 Tiêu đề  International Business Geographry: case studes of corpora te firms
 Tác giả  Piet Pellenbarg
 NXB  Routledge
 Năm XB  2008
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  25/01/2011 16:29:51