Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » PT Nông nghiệp
 Leveraging Corporate Responsibility : The Stakeholder Route to Maximizing Business and Social Value
 Tiêu đề  Leveraging Corporate Responsibility : The Stakeholder Route to Maximizing Business and Social Value
 Tác giả  CB Bhattacharya, Sankar Sen, Daniel Korschun.
 NXB  Cambridge University Press
 Năm XB  2011
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51