Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » PT Nông nghiệp
 Project management metrics, KPIs, and dashboards : a guide to measuring and monitoring project performance
 Tiêu đề  Project management metrics, KPIs, and dashboards : a guide to measuring and monitoring project performance
 Tác giả  Harold Kerzner, Ph.D.,
 NXB  Wiley
 Năm XB  2013
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51