Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » KT Nông nghiệp
 Utility Maximization, Choice and Preference
 Tiêu đề  Utility Maximization, Choice and Preference
 Tác giả  Fuad Aleskerov, Denis Bouyssou , Bernard Monjardet
 NXB  Springer
 Năm XB  2007
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51