Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » Maketing
 Community-Based Adaptation to Climate Change
 Tiêu đề  Community-Based Adaptation to Climate Change
 Tác giả  E. Lisa F. Schipper, Jessica Ayers, Hannah Reid, Saleemul Huq and Atiq Rahman
 NXB  Routledge
 Năm XB  2014
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51