Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Du lịch
 The Routledge Handbook of Strategic Communication
 Tiêu đề  The Routledge Handbook of Strategic Communication
 Tác giả  Derina Holtzhausen and Ansgar Zerfass
 NXB  Routledge
 Năm XB  2015
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51