Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Thương mại
 Interpreting Consumer Choice : The Behavioral Perspective Model
 Tiêu đề  Interpreting Consumer Choice : The Behavioral Perspective Model
 Tác giả  Gordon R. Foxall
 NXB  Routledge
 Năm XB  2010
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51