Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Tổng hơp
Từ khóa   Tìm theo  
 

Ảnh Tiêu đề Tác giả Ngày cập nhật
International Managerment: fourth edition Richard Mead 25/01/2011
International Human Resouce Managerment Dennis R. Biscoe 25/01/2011
Strategic Marketing Dr. George Balanbanis 25/01/2011
International Comunications Strategy Silvia Cambie 25/01/2011
International Business Stuart Wall 25/01/2011
Internak Marketing Directions for Managerment Richard J.Varey 25/01/2011
The Economic, Social and Political Elements of Climate Change Walter Leal Filho 25/01/2011
Institutions Institutional Change and Economic Performance Doughlass C.North 25/01/2011
Inside Consumption Ratneshwar 25/01/2011
Xây dựng và phát triển thương hiệu : Sách chuyên khảo / Vũ Chí Lộc , Lê Thị thu Hà 11/01/2011