Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Tổng hơp
 Introductory Mathematical Analysis For Business, Economics, and the Life and Social Scences
 Tiêu đề  Introductory Mathematical Analysis For Business, Economics, and the Life and Social Scences
 Tác giả  Ernest F. Haeussler, Jr; Richard S. Paul; Richard J. Wood
 NXB  Prenticw Hall
 Năm XB  2011
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51