Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Tổng hơp
 Managerial Economics: Applications, Strategy, and Tactics, 13th Edition
 Tiêu đề  Managerial Economics: Applications, Strategy, and Tactics, 13th Edition
 Tác giả  James R.McGuigan, R. Charles Moyer
 NXB  Cengage Learning
 Năm XB  2013
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51