Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Tổng hơp
Từ khóa   Tìm theo  
 

Ảnh Tiêu đề Tác giả Ngày cập nhật
WAREHOUSE MANAGEMENT (Quản trị kho bãi ) 15/12/2015
Introductory Mathematical Analysis For Business, Economics, and the Life and Social Scences Ernest F. Haeussler, Jr; Richard S. Paul; Richard J. Wood 15/12/2015
Organization Development & Change Thomas G. Cummings, Christopher G. Worley 15/12/2015
Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh David H. Bangs. Jr 15/12/2015
Applied Mathematics for the Managerial, life, and Social Sciences Soo T. Tan 15/12/2015
Cambridge First certificate in English 1 with answers 15/12/2015
New Perspectives on Microsoft Office 2013 Ann Shaffer, Katherine T. Pinard, Roy Ageloff 15/12/2015
Tâm lý học căn bản Roberts Feldman 15/12/2015
Risk Managetment Carl L. Pritchard 15/12/2015
Managerial Economics: Applications, Strategy, and Tactics, 13th Edition James R.McGuigan, R. Charles Moyer 15/12/2015