Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Tổng hơp
Từ khóa   Tìm theo  
 

Ảnh Tiêu đề Tác giả Ngày cập nhật
Introductory Mathematical Analysis For Business, Economics, and the Life and Social Scences Ernest F. Haeussler, Jr; Richard S. Paul; Richard J. Wood 15/12/2015
Organization Development & Change Thomas G. Cummings, Christopher G. Worley 15/12/2015
Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh David H. Bangs. Jr 15/12/2015
Applied Mathematics for the Managerial, life, and Social Sciences Soo T. Tan 15/12/2015
Cambridge First certificate in English 1 with answers 15/12/2015
New Perspectives on Microsoft Office 2013 Ann Shaffer, Katherine T. Pinard, Roy Ageloff 15/12/2015
Tâm lý học căn bản Roberts Feldman 15/12/2015
Risk Managetment Carl L. Pritchard 15/12/2015
Managerial Economics: Applications, Strategy, and Tactics, 13th Edition James R.McGuigan, R. Charles Moyer 15/12/2015
Resorts: Management and Operation, Third Ed. Robert Christie Hill 15/12/2015